Årsmöte, Dagordning

Blå klubbtröja med broderi i skogsmiljö 

Årsmöteshandlingar och förslag till dagordning ligger på klubben f o m ... 
För att kunna läsa en trevligare version i förväg kan Du komma överens om tid med Ann-Christine 070-57 07 444   

- eller passa gärna på i samband med söndagspromenaden kl 10.00!

Köpings Brukshundklubb
  Årsmöte söndag 18/2-24 kl 15.00
      Förslag till DAGORDNING
 

X          Mötets öppnande   

 

§1        Upprop och fastställande av röstlängd

 

§2        Val av mötesordförande

 

§3        Styrelsens anmälan om protokollförare.

 

§4        Val av två justerare tillika rösträknare,
            som tillsammans med mötesordförande ska justera dagens protokoll.

§5        Beslut om närvaro och yttranderätt           

 

§6        Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.

 

§7        Fastställande av dagordning


§8        Styrelsens redovisning av föregående verksamhetsår:
           - Verksamhetsberättelse 2023
           - Uppföljning av målsättning för 2023


§9        Genomgång av revisorernas berättelse över det gångna året 2023;
            ekonomi och verksamhet.

 

§10      Fastställande av balans- och resultaträkning, jämte ev dispositioner.

 

§11      Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.


§12      Genomgång och fastställande av verksamhetsplan för 2024 inkluderande:

            a)    Målsättning samt konkreta och mätbara mål inkl aktivitetsplan.

            b)    Budget

            c)    Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår.

            d)    Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen bedömt
                   kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

 

§13      Val av styrelse enl valberedningens förslag:                   


§ 14     Omedelbar justering av § 12 och 13.

§ 15    Årsmötets avslutande / Slutord för 2023


     X     Prisutdelning!