Årsmöte Söndag 17/2-19, Dagordning

Blå klubbtröja med broderi i skogsmiljö 

Årsmöteshandlingar och förslag till dagordning ligger på klubben f o m fredag 8/2-19. För att kunna läsa i förväg kan Du komma överens om tid med

Ann-Christine 070-57 07 444    Ingalena  070-769 27 98

- eller passa gärna på i samband med söndagspromenaden kl 10.00!


Köpings Brukshundklubb
Årsmöte söndag 17/2-19 kl 17.00
Förslag till DAGORDNING

 

§1        Mötets öppnande    

 

§2        Upprop och fastställande av röstlängd

 

§3        Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,
            att jämte ordförande justera dagens protokoll

§4        Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 

§5        Fastställande av dagordning

 

§6        Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

 

§7        Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna


§8        Styrelsens berättelse över det gångna året:
           - Verksamhetsberättelse 2017
           - Uppföljning av målsättning för 2017


§9        Revisorernas berättelse över det gångna året; ekonomi och verksamhet.

 

§10      Fastställande av balansräkning, jämte ev dispositioner

 

§11      Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen


§12      Fastställande av verksamhetsplan för 2018 inkluderande

  1. Målsättning inkl konkreta och mätbara mål

  2. Aktivitetsplan

  3. Reseersättning och arvoden

  4. Budget


§13      Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
            eller bemyndigande till styrelsen att vid behov justera    denna.                              
                                                                                              

§14      Val av styrelseledamöter:                                      Mandattid

 

     a)    Val av ordförande                                       Omval          1 år

     b)    Val av sekreterare                                      Omval          2 år

     c)    Val av 1 ledamot                                        Nyval            2 år

     d)    Val av 1 ledamot                                        Omval           2 år     

     e)    Val av 1 styrelsesuppleanter                        Omval          2 år     
      f)   Val av 2 revisorer                                        Omval          1 år
                                                                            Omval           1 år

      h)   Val av 2 revisorsuppleanter                         Omval           1 år

                                                                            Omval           1 år

      i)    Val av valberedning, sammankallande          Omval           1 år

             Ledamot valberedning                                Nyval            2 år

      j)    Val av firmatecknare, ordförande och kassör var för sig.

§ 15      Omedelbar justering av §14.

§ 16     Till årsmötet inkomna motioner


     §17     Prisutdelning!

     §18     Årsmötets avslutande / Slutord för 2018