Årsmöte 18/2-18

 

Årsmöteshandlingar och förslag till dagordning ligger på klubben f o m söndag 11/2-18.

För att kunna läsa i förväg kan Du komma överens om tid med

Ann-Christine 070-57 07 444 

Ingalena  070-769 27 98


Köpings Brukshundklubb
Årsmöte söndag 18/2-18 kl 18.00
Förslag till DAGORDNING

 

Sid 1

§1        Mötets öppnande    

 

§2        Prisutdelning

 

§3        Upprop och fastställande av röstlängd

 

§4        Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,
            att jämte ordförande justera dagens protokoll

§5        Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 

§6        Fastställande av dagordning

 

§7        Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

 

§8        Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna


§9        Styrelsens berättelse över det gångna året:
            - Verksamhetsberättelse 2017
            - Uppföljning av målsättning för 2017


§10      Revisorernas berättelse över det gångna året;
           ekonomi och verksamhet.

 

§11      Fastställande av balansräkning, jämte ev dispositioner

 

§12      Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen


§13      Fastställande av verksamhetsplan för 2018 inkluderande

  1. Målsättning inkl konkreta och mätbara mål

  2. Aktivitetsplan

  3. Reseersättning och arvoden

  4. Budget


§14      Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

           eller bemyndigande till styrelsen att vid behov justera denna.              
                                                                                       

 

Sid 2

 

§15      Val av styrelseledamöter:                          Mandattid

     a)    Val av ordförande                                     Omval          1 år

 

     b)    Val av vice ordförande                               Omval          2 år

 

     c)    Val av kassör                                            Omval          2 år

 

     d)    Val av 1 ledamot                                       Omval          2 år 

    

     e)    Val av 2 styrelsesuppleanter                       Fyllnadsval   1 år
                                                                           Omval          2 år


      f)   Val av 2 revisorer                                       Nyval           1 år
                                                                           Omval          1 år

 

      h)   Val av 2 revisorsuppleanter                        Omval          1 år

                                                                            Nyval           1 år

 

      j)    Val av firmatecknare, ordförande och kassör var för sig.

 

§16      Omedelbar justering av §15.


§17      Årsmötets avslutande / Slutord för 2017